Skip to Content

Charity Care and Financial Assistance at UPMC Harrisburg (Vietnamese)

Vietnamese - Charity Care and Financial Assistance is Available if You Can’t Pay Your Bill

Chăm sóc Thiện nguyện và Hỗ trợ tài Chính Có sẵn nếu
Quý vị Không thể Thanh toán Hóa đơn

UPMC in central Pa. cung cấp dịch vụ chăm sóc thiện nguyện (chăm sóc miễn phí) và trợ giúp tài chính cho những người không thể thanh toán cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe họ cần. UPMC in central Pa. đối xử với mọi bệnh nhân tôn trọng và kính trọng bất kể khả năng thanh toán của họ.

Chăm sóc thiện nguyện nghĩa là chăm sóc miễn phí. Bệnh nhân có thể được chăm sóc thiện nguyện nếu có thu nhập gia đình dưới 300% Mức Nghèo Liên bang.

Hỗ trợ tài chính nghĩa là được chăm sóc với mức giá giảm. Những bệnh nhân không được bảo hiểm cho một dịch vụ cần thiết về mặt y tế có thể được trợ giúp tài chính nếu đáp ứng tất cả ba tiêu chí:

 • Không có khoản bao trả bảo hiểm cho các dịch vụ cần thiết về mặt y tế
 • Không đủ điều kiện được hưởng khoản bao trả bảo hiểm của chính phủ hoặc bảo hiểm khác
 • Thu nhập gia đình trên 300% (nhưng không quá 400%) Mức Nghèo Liên bang

% Mức Nghèo Liên bang Danh mục Giảm giá % Giảm giá

% Mức Nghèo Liên bang % Mức Nghèo Liên bang % Giảm giá
0% - 300% Chăm sóc Thiện nguyện 100%
301% - 400% Hỗ trợ Tài chính 80%

*phần trăm thấp nhất cao hơn khoản giảm giá tổng hợp của Medicare cộng với tất cả các công ty bảo hiểm tư nhân

Chúng tôi sẽ so sánh khoản thu nhập của quý vị với các Mức Nghèo của Liên bang. Những người đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính sẽ không bị tính thêm phí cấp cứu hoặc chăm sóc y tế cần thiết khác ngoài số tiền thông thường được tính cho các cá nhân có bảo hiểm bao trả cho dịch vụ chăm sóc đó. Nếu quý vị đã đủ điều kiện để nhận một số hình thức trợ cấp của chính phủ, thì trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể coi như quý vị đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính. Chúng tôi cũng sẽ xem xét tổng nguồn hỗ trợ có thể cung cấp cho quý vị. Những bệnh nhân có đủ tiền trả cho các dịch vụ họ sử dụng mà không dẫn đến khó khăn quá mức có thể sẽ không được cung cấp dịch vụ chăm sóc từ thiện hoặc hỗ trợ tài chính.

Hãy viết thư hoặc gọi cho chúng tôi để nộp đơn. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho quý vị bản chính sách chăm sóc thiện nguyện và hỗ trợ tài chính đầy đủ:

 • Hãy gọi cho chúng tôi theo số 717-231-8989 hoặc 1-877-499-3899 (miễn phí)
 • Truy cập Charity Care để lấy đơn
 • Để đề nghị cấp đơn giấy, hãy gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

UPMC in Central Pa. 
Attention: Financial Aid Representative
PO Box 2353
Harrisburg, PA 17105-2353

Nhân viên tư vấn tài chính luôn sẵn sàng tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại. Họ có thể giải đáp mọi thắc mắc hoặc giúp quý vị hoàn tất đơn:

 • UPMC Harrisburg - 1st Floor Office #1& #2 717-782-5196 hoặc 717-782-3114
 • UPMC Community Osteopathic - Medical Sciences Pavilion, 1st Floor Financial Counselor Office 717-657-7117
 • UPMC West Shore - 1st Floor Office #4 , Financial Counselor 717-988-1086
 • UPMC Carlisle - 1st Floor, Financial Counselor, Business Office, 717-960-3442 hoặc 717-960-3461
 • UPMC Hanover - 1st Floor, Financial Counselor Office across from the Chapel 717-316-3332
 • UPMC Lititz - 1st Floor, Financial Counselor Office, Số Nhập Viện 717-291-8293
 • UPMC Memorial - 1st Floor Financial Services Office 717-849-5438

Chính sách hỗ trợ tài chính, mẫu đơn đăng ký và bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản có thể được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nepal và tiếng Việt. Ngoài ra, UPMC in Central Pa.  cũng hỗ trợ một thông dịch viên song ngữ có trình độ theo yêu cầu. Để biết thông tin về chương trình hỗ trợ tài chính và dịch vụ biên dịch của UPMC in Central Pa. , vui lòng gọi cho người đại diện theo số 717-231-8989 hoặc 1-877-499-3899 tùy chọn # 3.

Quy trình đăng ký bao gồm điền vào đơn đăng ký hỗ trợ tài chính và nộp đơn cùng với tất cả các giấy tờ hỗ trợ cần thiết cho UPMC in Central Pa. để xử lý. Chúng tôi sẽ thông báo quyết định của chúng tôi cho quý vị qua điện thoại hoặc bằng thư trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đơn.

Chúng tôi có thể trợ giúp quý vị đăng ký Hỗ trợ Y tế hoặc bảo hiểm thông qua trang HealthCare.gov. Quý vị phải nộp đơn xin Hỗ trợ Y tế hoặc xem xét các tùy chọn khác trước khi được chấp thuận nhận chăm sóc từ thiện hoặc giảm giá hỗ trợ tài chính.

Lưu ý: Ngoại trừ những cá nhân nằm trong 300% Mức Nghèo của Liên bang, chính sách này không áp dụng cho những bệnh nhân được bảo hiểm hoặc bảo hiểm dưới mức. Nếu bạn từ chối hoặc không muốn đăng ký vào một chương trình bảo hiểm được trợ cấp, điều này có thể ảnh hưởng đến mức hỗ trợ tài chính được cung cấp thông qua chính sách này.

Call Us

717-231-8989

Connect with the UPMC Central PA Portal app 24/7

The UPMC Central PA Portal provides patients with convenient and secure access to their health information right at their fingertips. View test results. Get virtual care. Message your care team. Schedule and manage appointments. And much more.

Log-In or Sign Up Today